חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

נפגעת בגלל רשלנות רפואית? מגיע לך לקבל תשובות!

בכל שנה מוגשות בישראל כ-2400 תביעות רשלנות רפואית. אם גם לך נגרמו נזקים בטיפול רפואי, חשוב לבדוק את המקרה לעומק, בשיתוף מומחה רפואי, בדרך לפיצויי הולם!

פניה מהירה לעורך דין >>

נפגעת בגלל רשלנות רפואית?

בכל שנה מוגשות בישראל מעל 2400 תביעות רשלנות רפואית. אם גם לך נגרמו נזקים בטיפול רפואי, זה הזמן לבדוק את המקרה לעומק בדרך לתביעת פיצויים!

פניה מהירה לעורך דין >>

אחריות בית החולים לכיסוי הביטוחי של רופאיו

מחבר: 20/12/2021 10:40

רופאים רבים נוהגים להצטייד בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית כנגד תביעות רשלנות רפואית שעלולות להיות מוגשות כנגדם על ידי מטופלים שנפגעו.

בהקשר זה מתעוררת שאלה משפטית מעניינת, האם כאשר מדובר ברופא שעובד במסגרת בית חולים, חלה על בית החולים חובה לדאוג לקיומו של כיסוי ביטוחי של הרופא העובד בתוך כתליו או שמא אין לבית החולים כל אחריות בנושא זה.

שאלה זו נדונה והוכרעה בפסק הדין אשר ניתן ביום 21.7.2016 ע"י בית המשפט העליון, במסגרת הליך ע"א 8143/13 ד"ר סולימאן גו'שה נגד בית חולים אלדג'אני (בפירוק).

נקדים ונציין כי בית המשפט העליון קבע בדעת רוב בהחלטה אשר ניתנה על ידי השופטת ברון, אליה הצטרף השופט הנדל וכנגד דעתו החולקת של השופט סולברג, כי על בית החולים לוודא שלכל רופא העובד בתוך כתליו יש כיסוי ביטוחי, אם כי הוא איננו חייב לדאוג גם למימון הכיסוי הביטוחי שלו.

חובה זו חלה על בית החולים בין אם מדובר ברופא שהנו עובד קבוע של בית החולים ובין אם המדובר ברופא עצמאי שרק הורשה לפעול במסגרת בית החולים. לעומת זאת, השופט סולברג סבר, בדעת מיעוט כאמור, כי לבית החולים אין כל חובה כזו.

בסקירה המעניינת שלפניך מסביר עורך הדין עופר סולר את פסיקת בית המשפט וההלכה בנושא.

נסיבות התיק שנדון בבית המשפט העליון עסקו בתביעת רשלנות רפואית אשר התקבלה בבית המשפט המחוזי כנגד רופא בשם ד"ר סולימאן גו'שה, ובית החולים אדג'אני, אשר נמצא במזרח ירושלים, שבו פעל הרופא כרופא עצמאי, לאחר שבעבר הוא היה עובד שכיר שלו.

הרופא הגיש הודעת צד ג' כלפי בית החולים בטענה שבית החולים לא דאג להסדיר לו ביטוח אחריות מקצועית, וכי נודע לו על כך רק בדיעבד, כאשר בזמן אמת הוא היה סבור שהוא מבוטח, ועל כן הוא לא דאג לביטוח אחריות מקצועית עבור עצמו באופן עצמאי.

בית המשפט המחוזי קבע כי הרופא ואנשי צוות בית החולים פעלו ברשלנות מאחר שהם ביצעו ביולדת לידת ואקום למרות שלא הייתה הצדקה לכך, ועל כן הם נושאים באחריות, ביחד ולחוד, לנזק שנגרם ליילוד עקב תקיעת כתפיים שארעה במהלך לידת הוואקום, אשר התבטא בשיתוק ידו השמאלית.

בנוסף דחה בית המשפט המחוזי את הודעת צד ג' ששלח הרופא כנגד בית החולים, בקובעו כי הרשות שבית החולים נתן לרופא ליילד את האם בבית החולים אינה עולה כדי מצג שפעילותו תבוטח בביטוח אחריות מקצועית.

כמו כן אין כל מקור נורמטיבי בדין, בחוזה או בנוהל, שמטיל על בית החולים חובה לבטח אותו בביטוח אחריות מקצועית, בפרט שהרופא לא נמנה על הצוות הקבוע של בית החולים.

הרופא הגיש ערעור בפני ביהמ"ש העליון על פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי, וזאת בעיקר לגבי דחיית הודעת צד ג' שלו כלפי בית החולים.

השופטת ברון קבעה כאמור כי לבית החולים קיימת חובת זהירות לוודא שלרופא העובד בתוך כתליו, בין כרופא שכיר שלו ובין כרופא עצמאי, יש כיסוי ביטוחי וזאת מכח עוולת הרשלנות, ועל כן יש לקבל את הודעת צד ג' שהגיש הרופא כנגד בית החולים.

בהתייחס לחובת הזהירות המושגית קבעה השופטת ברון כי בית חולים צריך לצפות שלרופא העובד בין כתליו, כשכיר או עצמאי, יגרם נזק כלכלי במידה והוא יבצע רשלנות רפואית.

מסקנה זו מתבקשת מדיני הנזיקין, מניסיון החיים ומההשכל הישר, נוכח התביעות הרבות בגין רשלנות רפואית שמוגשות מדי שנה לבית המשפט בארץ.

בנוסף, קיימת לכל מטופל בבית החולים ציפייה טבעית ולגיטימית שאם חלילה יגרם להם נזק עקב רשלנות רפואית של צוות בית החולים, הם יוכלו להיפרע בגינו מחברת הביטוח של הרופא וזאת מבלי שהם יצטרכו לברר האם לרופא אכן יש כיסוי ביטוחי.

עוד נקבע כי בין בית חולים לבין רופא הפועל תחת קורתו, אף אם לא כעובד מן המניין, קיימים יחסים הדוקים הכוללים קרבה פיזית, זיקה משפטית והסתמכות כלכלית, אשר עולים כדי "שכנות" משפטית, אשר דרושה לביסוס חובת הזהירות המושגית.

בהתייחס לחובת הזהירות הקונקרטית, קבע השופטת ברון כי היא מתרחשת בנסיבות המקרה דנן, מאחר שהרופא פעל במסגרת בית החולים ברשות.

הרופא הועסק בו בעבר כעובד מן המניין והאמין כי מצב זה עשוי להתחדש, הרופא נעזר בצוות ובמכשור שהעמיד עבורו המוסד הרפואי, לא קיבל כל תמורה בגין הלידה, מאת בית החולים או מאת האם, בעוד שבית החולים קיבל כסף עבור הלידה מטעם המוסד לביטוח לרפואי, וכן מאחר שפעילותו שם לא הותנתה בעריכת ביטוח אחריות מקצועית אישי.

בנסיבות אלה, נקבע כי מתקיימים יחסי קירבה משפטיים הדוקים בין שני הצדדים בענייננו, שעיקרם בשליטה ופיקוח מצד בית החולים ובהסתמכות וציפייה מצד הרופא.

בית החולים יכול היה וצריך היה לצפות כי ככל שיתרשל הרופא בעבודתו, תוטל על שניהם אחריות לנזק יחד ולחוד, וכי לשם העמידה באחריות זו יש לוודא שלרופא יש כיסוי ביטוחי.

אין פירוש הדבר שבית החולים חייב בעצמו לבטח את הרופא, אך בהחלט מחובתו לוודא כי לרופא יש כיסוי ביטוחי מספק לפני שהתיר לו לבצע את הלידה. חובה זו נובעת לא רק מאחריותו של בית החולים לצוות המטפל, אלא גם מאחריותו למטופליו, שיחסיו עימם מאופיינים בפערי שליטה ומידע גדולים אף יותר.

כלומר, חובתו של בית החולים מבוססת על כך שבית חולים איננו רק בגדר "ארבעה קירות" שביניהם נערכת פעילות רפואית.

זאת ראשית לאור אופי היחסים בין הרופא לבית החולים, הסיכון המקצועי הכרוך בביצוע פעולות רפואיות, הקרבה פיזית של הרופא לבית החולים, הזיקה המשפטית ביניהם, וההסתמכות הכלכלית של הרופא על בית החולים.

שנית, לנוכח ציפייתו הלגיטימית של המטופל כי יוכל להיפרע מחברת ביטוח גם אם יאלץ לתבוע את הרופא, מכוח חובתו של בית החולים כלפי מטופליו, ולאור הפער הגדול בשליטה ובמידע המאפיין את יחסיהם.

יחד עם זאת, השופטת ברון גם קבעה כי יש לייחס לרופא אשם תורם בשיעור 30%, זאת על רקע אי הבהירות ביחס למעמדו בבית החולים.

בפרט ביחס לחסותו תחת ביטוח האחריות המקצועית מטעם בית החולים, אשר הייתה צריכה להדליק נורה אדומה אצל הרופא, ולהביאו לוודא בעצמו שאין הוא מבצע הליכים רפואיים ללא ביטוח, למרות שהם נעשו ברשות בית החולים, ומבלי שהדבר הותנה בכך שהוא יערוך ביטוח באופן עצמאי.

הסטנדרט המצופה מרופא סביר ואחראי, שמתנייד בין מתכונות העסקה שונות, הוא לוודא שמתקיימים התנאים הכלכליים הבסיסיים לפעולותיו בבית החולים, או בכל מוסד אחר שבו הוא פועל.

אולם הרופא לא עמד בסטנדרט זה. בעצימת עיניו אל מול אותה עמימות, תרם הרופא בהתנהגותו ובמחדליו לנזק שנגרם לו על ידי בית החולים מבחינה עובדתית, ועל כן דבק גם בו אשם מבחינה משפטית.

השופט הנדל, כאמור, הצטרף לדעתה של השופטת ברון בקובעו כי בנסיבות העניין הוטלה על בית החולים חובת זהירות, מכוחה היה עליו לוודא כי לרופא כיסוי ביטוחי מתאים, וזאת הן בשל מערכת היחסים שבין בית החולים ומטופליו והן בשל מערכת היחסים שבין הרופא לבין החולים ובעיקר ממדיניות משפטית רצויה.

מנגד, השופט סולברג סבר כי לבית החולים אין כל חובה לוודא שלרופא העובד בתוך כתליו יש כיסוי ביטוחי.

לגישתו יש להתמקד בחובת האחריות של בית החולים כלפי הרופא ולא כלפי המטופלים, וכי במערכת היחסים שבין בית החולים לרופא אין לבית החולים כל יתרון על הרופא בכל הנוגע להכרת תחום העיסוק, הסיכונים הכרוכים בו וקיומו של כיסוי ביטוחי הולם.

מערכת היחסים שבין בית החולים לרופא אינה מאופיינת בפערי כוחות משמעותיים המצדיקים הטלת אחריות מכוח הדין, באופן החורג מהיחסים החוזיים שרקמו ביניהם. בנוסף, אי הטלת האחריות על בית החולים מוצדקת גם לפי הגישה הכלכלית לדיני הנזיקין, שכן הרופא הוא מונע הנזק הזול והוא זה שעליו להפנים את העלות של פעילותו.

בהתאם לכך הוחלט בדעת רוב של השופטים ברון והנדל כנגד דעתו החולקת של השופט סולברג.

ניתן לסכם את הנושא ולציין כי על כל בית חולים מוטלת החובה לוודא שלכל רופא הפועל בתוך כתליו, בין כעובד שכיר שלו ובין כעצמאי, קיים כיסוי ביטוחי, אם כי הוא איננו חייב לדאוג גם למימון הכיסוי הביטוחי שלו.

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)

5 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: עופר סולר רשלנות רפואית אחריות ביה''ח לביטוח רופאים

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

31 במרץ 2024

אי הפניה לביצוע בדיקת ממו...

רשלנות רפואית של רופא משפחה שלא הפנה בזמן אישה לביצוע בדיקת ממוגרפיה, מה שגרם לאיחור באבחון סרטן השד...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות בניהול לידה הובילה...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו תיאור תביעה שהוגשה בגין רשלנות בניהול לידה, אשר גרמה לקרע ברחם והובילה לצורך בכריתתו של הרחם...

קרא עוד

31 במרץ 2024

אוסטאומיליטיס בעקבות זיהו...

תקציר פסק דין שבוחן האם זיהום שהתפתח לאחר ניתוח גרם לאוסטאומיליטיס ובעקבות כך לכריתת שתי אצבעות רגליו של התובע...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות בניתוח בקע מפשעתי ...

תובע הסובל מלידה מטמירות אשכים טען כי רשלנות בניתוח בקע מפשעתי שעבר פגעה בכושר הפריון שלו - להלן תקציר פסק הדין והכרעת ביהמ"ש.

קרא עוד

31 במרץ 2024

אי גילוי תסמונת דאון במהל...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו סקירת פסק דין בעניין אי גילוי תסמונת דאון בעת הריון והסבר אודות חובותיו של הרופא המטפל במעקב ההריו...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות רפואית לפני צינתור לב

תקציר פסק דין העוסק בטענות תובע, כי לא ניתנו לו הסברים מספקים טרם ביצוע הליך צינתור לב, חוות דעת המומחים הרפואיים והכרעת ביהמ&quo...

קרא עוד

31 במרץ 2024

חובת מתן הסבר לפני ניתוח ...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו דוגמא לרשלנות רפואית בניתוח הרניה ומתייחס לחובת ההסבר על סיבוכים אפשריים בניתוח...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

סקירה משפטית שבוחנת האם רשלנות חדר המיון של בי"ח קפלן גרמה לאיחור באבחון דלקת התוספתן אצל נערה, שגרמה לבסוף להתנקבות שלו.

קרא עוד

31 במרץ 2024

אי אבחון חוסר קורפוס קלוסום

פרשנות חשובה ומעניינת של פסק דין המתאר מקרה של רשלנות רפואית חמורה בסקירת מערכות שגרמה לאי אבחון של חוסר בקורפוס קלוסום...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות בטיפול בדמם לאחר ל...

עורכי הדין שלנו מביאים לפניכם תקציר פס"ד ופרשנות משפטית על מקרה של רשלנות רפואית בטיפול בדימום לאחר לידה, שהובילה לכריתת רחם.

קרא עוד

31 במרץ 2024

הגשת תביעת רשלנות רפואית ...

הגשת תביעת רשלנות רפואית - סדר ההליך לצורך הגשת תביעת רשלנות רפואית עד למועד פסק דין...

קרא עוד

31 במרץ 2024

תסחיף מי שפיר Amniotic fl...

על תסחיף מי שפיר Amniotic fluid embolism ומקרי רשלנות רפואית בלידה ומיד אחריה...

קרא עוד

31 במרץ 2024

תביעה לנזק גוף בעקבות ליד...

הוריו של תינוק אשר נולד בלידת ואקום טענו כי נזקי גוף שנגרמו לו אירעו כתוצאה מביצוע הלידה באופן מכשירני - לחצו לקריאת תקציר פסק הד...

קרא עוד

31 במרץ 2024

1 מכל 7 מקרי אוטיזם ניתן ...

מעל 15% מכלל מקרי האוטיזם נובעים בשל פגיעה גנטית מוכרת, שניתן לראוי לאבחן בעובר, כבר בחודשי ההריון הראשונים. מחובתו של רופא הנשים...

קרא עוד

31 במרץ 2024

האם מותר לקחת את התרופה ה...

כמעט כל אשה בהריון נתקלת לאורך תשעת החודשים בשאלות לגבי נטילת תרופות בהריון. התשובות מורכבות, חשובות ולעיתים אינן חד משמעיות וברו...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות רפואית בלידה - לפנ...

עורך הדין עופר סולר מנהל את משרד עורכי הדין המוביל בישראל בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה, לצורך הגשת תביעת פיצויים בשל נזקים שנ...

קרא עוד

31 במרץ 2024

פגיעה במבנה הכרומוזום: חש...

נכון למועד כתיבת שורות אלו ניתן לזהות בבדיקות גנטיות, כבר בתחילת ההריון, מאות פגיעות ושינויים במבנה הכרומוזומים של העובר וזכותם ש...

קרא עוד

03 באפריל 2024

הכירו את רוט סולר - תביעו...

רוט סולר - תביעות ביטוח הנה פירמה פורצת דרך, שמעדכנת גרסה בעולם המשפט וקובעת סטנדרט חסר תקדים, באמצעות הצגת פתרון השוזר את העלית ...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 24