חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

נפגעת בגלל רשלנות רפואית? מגיע לך לקבל תשובות!

בכל שנה מוגשות בישראל כ-2400 תביעות רשלנות רפואית. אם גם לך נגרמו נזקים בטיפול רפואי, חשוב לבדוק את המקרה לעומק, בשיתוף מומחה רפואי, בדרך לפיצויי הולם!

פניה מהירה לעורך דין >>

נפגעת בגלל רשלנות רפואית?

בכל שנה מוגשות בישראל מעל 2400 תביעות רשלנות רפואית. אם גם לך נגרמו נזקים בטיפול רפואי, זה הזמן לבדוק את המקרה לעומק בדרך לתביעת פיצויים!

פניה מהירה לעורך דין >>

מאפיינים ייחודיים של עוולת הרשלנות הרפואית

מחבר: 30/12/2019 19:32

כמו כל עוולה נזיקית גם עוולת הרשלנות הרפואית כוללת שלושה יסודות עיקריים: קיומה של חובת זהירות, התרשלות בגין הפרת חובת הזהירות וגרימת נזק.

בסקירה שלפניך נבחן את מאפייניה הייחודים של עוולת הרשלנות הרפואית ונסביר בכל הקשור לשלושה יסודות אלו.

יסוד חובת הזהירות

יסוד חובת הזהירות כולל שני מרכיבים: חובת זהירות מושגית, וכן חובת זהירות קונקרטית. חובת הזהירות המושגית בוחנת האם סוג המזיקים שאליו משתייך המזיק אחראי לנזקים מסוג הנזק שאירע של סוג הניזוקים אליו משתייך הניזוק.

עולם הרפואה נחשב לתחום שקיימת בו בבירור חובת זהירות מושגית, מאחר שהחולה מסתמך על מומחיותו של הרופא. יחד עם זאת, בפסיקה נדונו מספר מקרים גבוליים אשר עוררו את שאלת קיומה של חובה זו בנסיבות מסויימות.

כך לדוגמא, נדונה השאלה האם לרופא יש חובת זהירות מושגית בתחומי רפואה חדשים יחסית כגון יעוץ גנטי למשל.

במסגרת הליך ע"א 518/82 זייצוב נ' כץ נקבע כי קיימת חובת זהירות מושגית בין היועץ הגנטי לבין ההורים ו/או הקטין שנולד בעל מום בעקבות ייעוץ גנטי רשלני, אשר יכולה להקים עילה של הולדה בעוולה. פסק הדין התבסס על ההנחה שאין פעילות רפואית החסינה מפני ביקורת שיפוטית.

עם זאת נקבע כי יש להבדיל בין מתן ייעוץ במסגרת טיפול מקצועי במרפאה לבין מתן ייעוץ במסגרת אירועים חברתיים או במסגרת מתן ייעוץ באמצעות כלי התקשורת, כגון רדיו, טלוויזיה, או עיתון, שכן הרצינות הנלווית לייעוץ רפואי תוך בדיקת המטופל במרפאה איננה קיימת במקרים האחרים, בהם הרופא אינו יכול לבדוק בחושיו את החולה, ועל כן לא תוטל עליו אחריות לייעוץ שניתן על ידו במקרים אלו.

חובת הזהירות הקונקרטית, הנוגעת לשאלה האם ניתן וצריך היה לצפות את הסיכון לנזק שאירע במקרה הספציפי. שאלה זו רלוונטית בייחוד במקצוע הרפואה, בו קיימים סיכונים מובנים, אשר נלקחים מדי יום על מנת להציל את חיי המטופל או לשפר את איכותם.

עם זאת, מדע הרפואה איננו מוגדר כמדע מדויק, ועל כן הטיפול הרפואי אינו מהווה תמיד ערובה לריפוי, בפרט שלא תמיד ניתן לחזות מראש את כל הסיכונים האפשריים הכרוכים בטיפול הרפואי. לפיכך, ככלל נקבע שסיכונים שבלתי אפשרי לצפותם, אינם מקימים חובת זהירות קונקרטית.

יסוד ההתרשלות

מרכיב ההתרשלות בתחום הרפואה נקבע בהתאם למבחן הרופא הסביר. מבחן זה קובע את סטנדרט ההתנהגות המצופה מרופא סביר אשר חריגה ממנו תהווה רשלנות.

על פי הפסיקה, על מנת שרופא יחשב לסביר, החלטותיו ופעולותיו של הרופא צריכות להיות מבוססות על שיקולים מקצועיים בהתאם לפרקטיקה המקובלת בעולם הרפואה באותן הנסיבות.

לפיכך, במידה ויסתבר שהרופא נמנע מלנהוג על פי הפרקטיקה המקובלת בנושא הנדון, ונקט בפרקטיקה שבעל מקצוע זהיר ומיומן לא היה נוקט בנסיבות הקיימות, אזי המדובר ברופא רשלן.

עם זאת, פעולת רופא לא תיחשב רשלנית אם היא התבססה על העדפת תפיסה של אחת מבין מספר אסכולות רפואיות מקובלות. שכן, בחירה בשיטת טיפול מקובלת זו או אחרת, אינה מהווה כשלעצמה ראיה על רשלנות רפואית גם אם הטיפול גרם לנזק.

לפיכך, משבחר רופא בשיטה מסוימת והשתמש בה במומחיות סבירה, הוא לא ישא באחריות לנזק, גם אם היא נבעה מהסיכונים של אותה שיטה.

כמו כן, יש להבדיל בין רופא מתחיל / זוטר לרופא ותיק / בכיר. ככל שהרופא ותיק ובכיר יותר כך מצופה ממנו לשאת באחריות גדולה יותר בשל נסיונו העשיר.

טענות כגון עייפות, עומס, או מתח בעבודה אינן יכולות להוות טענות הגנה לרופא. גם טענת טעות או מעידה חד פעמית לא תהווה הגנה עבורו.

עם זאת, משבחר רופא בשיטה מסוימת והשתמש בה במומחיות סבירה, ובדיעבד התברר שהייתה עדיפה פרקטיקה אחרת, הוא לא ישא באחריות לנזק. שכן, מבחן הרופא הסביר אינו מבחן של חוכמה בדיעבד שלאחר מעשה, אלא של הרופא הממוצע בשעת מעשה.

לצורך קביעת מבחן הרופא הסביר במקרה ספציפי, בתי המשפט נוהגים לרוב להסתמך על קביעות מומחים רפואיים בתחום.

עם זאת, קיימים מקרי רשלנות ברורה, בהם ניתן לזהות התנהגות רשלנית גם מבלי להיעזר במומחה רפואי. המדובר במקרים מובהקים כגון, למשל, כשאר הרופא המנתח שכח מספריים בבטנו של החולה או ביצע את הניתוח ללא כפפות וגרם לזיהום חמור בבטן החולה.

יסוד הנזק

יסוד הנזק מצריך הוכחת קיום נזק, וכן הוכחת קיום קשר סיבתי בין ההתרשלות לקרות הנזק. קיימים שני סוגים של קשר סיבתי: קשר סיבתי עובדתי, וקשר סיבתי משפטי.

קשר סיבתי עובדתי הינו הקשר העובדתי שבין ההתנהגות הרשלנית לבין קרות הנזק. קשר זה נקבע על פי מבחן האלמלא: כל גורם שאלמלא התרשלותו לא היה נגרם הנזק, מהווה גורם עובדתי.

קיים קושי מובנה בקביעת קיום הקשר הסיבתי העובדתי בעולם הרפואה, בו לא פעם החולה נמצא מראש בסכנה, מאחר וקשה להוכיח שדווקא התרשלות הרופאים היא שגרמה לנזק, להבדיל ממצב בו הנזק נגרם, כולו או חלקו, עקב המצב החולני של המטופל.

על פי הפסיקה, אם הרשלנות הרפואית הקטינה את הסיכויים להחלמה, או הגבירה את הסיכון לנזק, אזי מתקיים קשר סיבתי עובדתי בין הרשלנות לנזק.

קשר סיבתי משפטי הינו קביעה נורמטיבית הקובעת האם ראוי לייחס אחריות לנתבע בגין הנזק שנגרם. קשר זה נבדק רק לאחר שנקבע כי אכן קיים קשר סיבתי עובדתי, וזאת על מנת לבחון האם יש מקום לשלול את הקשר הסיבתי בשל שיקולים של סיבתיות משפטית.

כדי לבחון את קיום הקשר הסיבתי המשפטי, מקובל לבחון האם המזיק היה צריך לצפות מראש באופן סביר כי התנהגותו תוביל לנזק שנגרם, והאם התנהגותו הייתה הסיבה המכרעת לנזק שנגרם, כאמור בסעיף 64 לפקודת הנזיקין.

בעולם הרפואה, אשר עוסק בחיי האדם ושלמות גופו, חובת הזהירות המצופה מהרופא הנה גבוהה יחסית. יחד עם זאת, הטלת אחריות גבוהה מדי על רופאים עלולה לשתק את המערכת הרפואית ולגרום לרופאים להימנע מלקיחת סיכונים שעשויים לשפר ולייעל את השירות הרפואי, ועל כן ראוי להטיל על הרופאים אחריות באופן מידתי והולם.

מרכיב הנזק מוגדר בפקודת הנזיקין כ: "אובדן חיים, נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה".

כאשר מדובר בעוולות רשלנות רפואית, מקובל לפסוק פיצויים הן בגין נזקים ממוניים, כגון הפסדי שכר, הוצאות רפואיות, קיצור תוחלת החיים וכדומה, והן בגין נזקים לא ממוניים, כגון כאב וסבל, אובדן סיכויי ההחלמה, פגיעה באוטונומיה של המטופל ועוד.

פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה הנו פיצוי ייחודי לתביעות רשלנות רפואית, אשר איננו מותנה בקיומו של נזק פיזי. מדובר בפיצוי בגין עצם הפגיעה הגסה באוטונומיה של הניזוק, בכבוד האדם שלו, ושלילת חופש הבחירה שלו.

יש לך שאלות נוספות לגבי מאפייניה של עוולת הרשלנות?
פנה/י לשיחה אישית עם עורך דין עופר סולר: 03-736-9253

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי רשלנות רפואית מאפיינים יחודיים של העוולה

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

27 ביולי 2020

רשלנות רפואית של מרדים בה...

רשלנות רפואית במעקב אחר ילדה לאחר ביצוע ניתוח ובעקבות כך נזק מוחי חמור...

קרא עוד

05 באוגוסט 2020

פיצויי של מיליונים על רשל...

עורך הדין עופר סולר ייצג תובע שנגרם לו נזק חמור בניתוח פריצת דיסק שעבר, ובית המשפט המחוזי פסק לטובתו מיליוני שקלים כפיצויי...

קרא עוד

05 באוגוסט 2020

רשלנות רפואית בניתוח מתיח...

רשלנות בניתוח מתיחת בטן, בשל כך שחובת המנתח לתת הסברים מלאים ומפורטים למטופלת על הסיבוכים הכרוכים בניתוח, לא התממשה.

קרא עוד

05 באוגוסט 2020

נותרו בגופך צלקות לאחר ני...

עו"ד עופר סולר מסביר על מקרים בהם הופעת צלקת בעקבות ניתוח עונה להגדרת רשלנות רפואית ומזכה את המטופל בפיצוי כספי...

קרא עוד

09 באוגוסט 2020

רשלנות בית חולים הובילה ל...

עו"ד עופר סולר מציג לפנינו פסק דין העוסק בשאלת רשלנות בית חולים כרמל בגרימת פקקת ברגלה הימנית של התובעת ודן בפרטי המקרה.

קרא עוד

16 באוגוסט 2020

רשלנות בטיפול בדמם לאחר ל...

עורכי הדין שלנו מביאים לפניכם תקציר פס"ד ופרשנות משפטית על מקרה של רשלנות רפואית בטיפול בדימום לאחר לידה, שהובילה לכריתת רחם.

קרא עוד

16 באוגוסט 2020

אי אבחון חוסר קורפוס קלוסום

פרשנות פסק דין המתאר מקרה של רשלנות רפואית בסקירת מערכות שגרמה לאי אבחון של חוסר בקורפוס קלוסום...

קרא עוד

20 באוגוסט 2020

חובת היידוע: הרופא חייב ל...

במקרה של לידת ילד או ילדה הנושאים מחלה גנטית תורשתית ובמידה ויתברר כי הרופא שליווה את מעקב ההריון לא הסביר ויידע את ההורים לגבי ה...

קרא עוד

02 בספטמבר 2020

רשלנות במניעת זיהום לאחר ...

תיאור עובדות מקרה של רשלנות בביצוע גרידה וגרימת זיהום אשר הצריך כריתת רחם ואיברים פנימיים, כולל הסברים מה ניתן לעשות במצב כזה.

קרא עוד

02 בספטמבר 2020

רשלנות באבחון גידול סרטני...

תיאור מקרה של תביעה בעילת רשלנות רפואית אשר גרמה למות המנוח כתוצאה מאבחנה מאוחרת של גידול סרטני ממאיר.

קרא עוד

02 בספטמבר 2020

רשלנות רפואית בקביעת מיקו...

עורך דין עופר סולר מסביר האם הטעות בקביעת המקום לניתוח המוח מהווה רשלנות רפואית וכן מה שיעור הפיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה.

קרא עוד

02 בספטמבר 2020

אי אבחון חוסר אצבעות בסקי...

סקירה משפטית מקיפה אודות השאלה האם אי גילוי חוסר באצבעות בביצוע סקירת מערכות אצל העובר הינו בגדר רשלנות רפואית.

קרא עוד

07 בספטמבר 2020

האם תשניק בלידה עקב רשלנו...

בחינת מקרה רשלנות בלידה והשאלה האם התגלתה רשלנות בחילוץ עובר מהרחם והאם הסיבה לפיגור השכלי שנגרם לתינוק הינה תשניק בלידה.

קרא עוד

07 בספטמבר 2020

רשלנות באבחון גורמי סיכון...

משרד עורכי דין עופר סולר ושות' - רשלנות באבחון גורמי סיכון של יולדת שהובילה לפרע כתפיים. הכנסו לקרוא בהרחבה על מי מוטלת האחריות ב...

קרא עוד

13 בספטמבר 2020

רשלנות בניהול לידה הובילה...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו תיאור תביעה שהוגשה בגין רשלנות בניהול לידה, אשר גרמה לקרע ברחם והובילה לצורך בכריתתו של הרחם...

קרא עוד

13 בספטמבר 2020

רשלנות רפואית של אורטופד

תיאור פרטי המקרה והסבר על תביעת רשלנות רפואית שהוגשה בטענה לבחירת טיפול שמרני תחת טיפול ניתוחי אורטופדי...

קרא עוד

13 בספטמבר 2020

נפגעת בזמן ניתוח גב ונגרם...

עו"ד עופר סולר מסביר על רשלנות רפואית בניתוח גב - עברת ניתוח גב ונגרם לך נזק?

קרא עוד

13 בספטמבר 2020

רשלנות באבחון וניתוח גידו...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו הסבר אודות תביעה שהוגשה בגין רשלנות באבחון גידול עצב השמע ובביצוע הניתוח להסרת הגידול...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36